• Hem
    • Badtunna med akryl insats

     Badtunna med glasfiber insats

 • Om oss
    • Badtunna med akryl insats

     Badtunna med glasfiber insats

Vänligen läs våra försäljnings- och leveransvillkor noggrant innan du gör din beställning

1.Omfattning

Dessa allmänna villkor gäller som avtal mellan Topolis AB och den fysiska eller juridiska person som ingår ett avtal enligt punkt 3 (”Köparen”). Avvikelser från dessa villkor är endast gällande om dessa först uttryckligen har godkänts skriftligen av Topolis AB eller om tvingande regler föreligger.

 

2.Parter

2.1. När ett avtal är slutet mellan Topolis AB och Köparen jämlikt punkten 3 nedan, så är Topolis AB part i avtalet.

2.2. Fullständiga uppgifter för Topolis AB:

Topolis AB

Lotan 3130
Sverige
Organisationsnummer 559281-5996
Telefon: 0703841692
Email: info@topolis.se

 

3 Slutande av avtal

3.1. Genom Köparens beställning lämnas ett anbud att sluta ett köpekontrakt (avtal) med Topolis AB. Köpekontraktet uppstår genom att Topolis AB accepterar anbudet genom orderbekräftelsen.

3.2. Avtalet lagras digitalt.

 

4.Ångerrätt

4.1. Rätt att ångra köp

4.1.1. Topolis AB  badtunnor är alltid en specialbeställning som anpassas individuellt till varje enskild kund vid beställningen.

4.1.2. Topolis ger, trots specialbeställning av Varorna, en ensidig rätt för Köparen att inom 30 dagar ångra sitt köp utan angivande av skäl. Perioden är begränsad till 30 dagar efter dagen för beställning, eller 14 dagar efter leverans, beroende på vilken som infaller sist.

4.2. Förfarande vid utnyttjande av ångerrätten

4.2.1. Köparen ska underrätta Topolis AB om att man avser att utnyttja sin rätt att ångra köpet. Anmälan görs till någon av de kontaktpunkter som anges i punkt 2.2.

4.2.2. Efter anmälan har gjorts och bekräftelse mottagits ska Varan, om den är levererad, returneras i oanvänt och oskadat skick till: Topolis AB, Lotan 3130 82391 kilafors. Varan måste avsändas inom 14 dagar efter att Köparen har tagit ångerrätten i punkt 4.1.2 i anspråk.

4.2.3. För det fall Topolis AB finner att varan inte är oanvänd eller på annat sätt är använd eller skadad är Topolis AB berättigad till avdrag av den summa som återbetalas motsvarande kostnaden att återställa varan till ursprungligt skick. Sådant avdrag kan emellertid aldrig uppgå till högre belopp än varans ursprungliga pris.

4.2.4. Vid utnyttjande av ångerrätten står Köparen för eventuell fraktkostnad vid retur av varan. För det fall varan har levererats till annat land än Sverige så ersätter Topolis AB Köparen den del av kostnaden som hänför sig till frakt utanför det land till vilket Varan ursprungligen levererades. Köparen bär risken för varan vid transporten under hela sträckan.

4.3. Undantag i ångerrätten

4.3.1. Ångerrätt föreligger endast för enskild konsument som köper varan för sin egen privata konsumtion, jfr Konsumentköplagen § 1. För näringsidkare, eller om köpet kan anses ske i syfte att huvudsakligen användas inom ramen för näringsverksamhet föreligger ingen ångerrätt.

4.3.2. För det fall varan har byggts efter helt särskilda specifikationer angivna av Köparen föreligger ingen ångerrätt. Vid sådan beställning anges särskilt vid orderbekräftelse att ingen ångerrätt föreligger.

4.3.3. Ångerrätten förfaller i samtliga fall i sin helhet då Varan har använts utöver vad som är objektivt skäligt för att undersöka den och/eller fastställa dess beskaffenhet. Sådan användning kan exempelvis utgöras av att den har monterats, vattenfyllts eller eldats etc.

 

5.Leverans, transport & skador

5.1. Om inte annat angivits särskilt vid beställningen sker leverans till den adress som Köparen har lämnat vid tidpunkten för beställningen med undantag av ej pallbundet paketgods där leverans sker till närmsta paketombud.

5.2. För det fall gods ska fraktas vidare efter Köparens anvisningar anses godset ha blivit levererat då det är överlämnat till annan självständig fraktförare eller har lossats vid kaj.

5.3. Utkörning sker främst helger men även vardagar. Kunden informeras några timmar innan leveransen från fraktbolaget.

Köparen ska vid begäran kunna legitimera sig vid godsmottagandet.

5.4. Lossningen sker för hand och köparen måste vara på plats och ta emot varan.

5.5. Lossningen sker, om inte annat särskilt har avtalats, vid Köparens tomtgräns eller så nära tomtgräns som fraktföraren bedömer att det med hänsyn till förhållandena på platsen är möjligt att framföra fordonet.

5.6. Det åligger Köparen att besikta godset vid mottagandet. Om Köparen vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, ska Köparen genast på plats påpeka detta till  fraktförare. Skadan ska därefter beskrivas i fraktdokumentet. Dokumentet ska undertecknas av båda parter. Vid de fall transportbolaget nekar skadeansvar, ska Köparen kontakta Topolis AB

5.7. Saknas artiklar i försändelsen, ska Köparen genast kontakta Topolis AB

5.8. Anmärkningar ska ha inkommit till Topolis AB inom sju (7) dagar från och med dagen för mottagande. För det fall Köparen inte anmärker inom stadgad frist, oavsett om Köparen har upptäckt fel dessförinnan eller ej, förlorar Köparen rätten att föra talan därom.

5.9. Köparen godkänner den utförda transporten samt att inga synliga skador föreligger på det mottagna godset genom undertecknande av det fraktdokument som tillhandahålls av fraktförare. För det fall Köparen upptäcker en transportskada efter att denne godkänt den utförda transporten har Köparen inte rätt till ersättning från transportbolaget eller Topolis AB.

5.10. Transport med tidslöfte gäller endast om transportbolaget skriftligen i avtal med eller i offert till uppdragsgivaren åtagit sig att utföra transport med tidslöfte. Av uppdragsgivaren framställt önskemål eller villkor avseende leveranstidpunkt, t ex i fraktsedel, är inte bindande för transportbolaget eller Topolis AB.

5.11. I de fall en försändelse inte har hämtats ut från transportbolaget, eller mottagits som avtalat, står Köparen för alla fraktkostnader, eventuella tillkommande kostnader samt risken för transporten. Underlåtelse att hämta ut beställda varor likställs inte med ångerrätten enligt § 4 ovan.

5.12. Fri frakt för ej pallbundet paketgods gäller endast i Sverige och fram till transportbolagets ordinarie paketombud. Fri frakt för gods på pall gäller endast i de områden i Sverige där transportbolaget har ordinarie turer för lastbil samt att leveransadressen går att nå på en av transportbolaget klassad farbar väg. Exempel på icke farbar väg är om vägen innefattar en färja eller annan båttransport (Gotlandsfärjan undantagen). Vid tveksamhet gällande vägens farbarhet åligger det Köparen att kontakta Topolis AB kundtjänst. Observera att transportbolagets ordinarie turer kan variera beroende på årstid.

5.13. Är vägen av transportbolaget inte klassad som en farbar väg åligger det Köparen att hämta badet vid närmsta godsterminal. Eventuellt uppstående transportkostnader härför åligger Köparen.

 

6.Byte Topolis AB har inte skyldighet att byta ut en felfri vara. Topolis AB  kommer emellertid, i den mån det är möjligt, sträva efter att tillmötesgå ett eventuellt önskemål om byte. Ångerrätten påverkas inte av detta. I det fall varan som är föremål för bytesrätt ska transporteras i retur ska villkoren i punkt 4 gällande förfarande vid utnyttjande av bytesrätt ovan tillämpas i den mån inget annat särskilt avtalas.

 

7.Betalning

7.1. Vid slutande av avtal enligt punkt 3.1 presenteras de olika betalningsalternativ som Köparen erbjuds att välja mellan. Köparen erbjuds individuellt anpassade alternativ till betalning.

7.2. Topolis Ab förbehåller sig rätten att genomföra sedvanlig kreditprövning. Köparen måste på anmodan kunna styrka sin identitet. Fakturans förfallodag är 5 dagar efter dess utställande. Vid delbetalning överlåtes fordran till av Topolis AB vid var tid angivet kreditinstitut.

7.3. Förfallodag och förseningsavgift vid fakturaköp

7.3.1. Fakturan anger förfallodag. För det fall betalning uteblir eller inkommer för sent har Topolis AB rätt att debitera ränta som utgår med för närvarande 15 procentenheter från förfallodagen till den dag då full betalning erläggs.

7.3.2. För det fall fakturan inte betalas efter första påminnelsen har Topolis AB rätt att påföra en förseningsavgift på 100 kronor var gång påminnelse utfärdas.

7.4. Kortbetalning

7.4.1. Vid betalning med kredit-/betalkort sker betalningen genom krypterat förfarande.

7.4.2. Vid kortbetalning kommer kortet att belastas vid beställning.

 

8.Äganderättsförbehåll

Godset förblir Topolis AB egendom till dess att full betalning har erlagts av Köparen. Om inte annat särskilt anges, säljer Topolis Ab produkter för slutkonsumtion. Intill dess varan är fullt betald får den inte monteras fast, sammanfogas i övrig inredning eller säljas vidare innan den är slutligt betald. För återförsäljare som godkänts av Topolis AB gäller särskilda villkor.

 

9.Garanti och reklamation

9.1. Topolis AB lämnar 24 månaders garanti för enskild konsument.

9.2. Garantin innebär att utöver lagstadgat konsumentskydd (Konsumentköplagen § 20a) så lämnar Topolis AB en ensidig garanti på ytterligare 18 månader vilket ger en sammanlagd garantitid på 24 månader från inköpsdatum.

9.3. För juridisk person och de fall där tvingande regler inte är tillämpliga gäller 6 månaders garantitid avseende ursprungliga fel.

9.4. Garantianspråk ska ske skriftligt till adressuppgifterna angivna under punkt 2.

9.5. Köparen är berättigad till garanti gällande tillverknings- och materialfel förutsatt att produkten är använd och monterad enligt  bruksanvisning som du laddar ner i PDf fil.

9.6. Vid giltigt garantiyrkande kommer Topolis AB inom skälig tid att antingen (1) kostnadsfritt reparera produkten alternativt (2) byta ut den felaktiga produkten mot en ny eller likvärdig produkt alternativt (3), för det fall inget av de föregående alternativen är genomförbara, återbetala produktens inköpspris. Det åligger Köparen att tillse att eventuell egen inbyggnad och byggmaterial avlägsnas så Topolis AB personal får tillgång till badet vid reparation.

9.7. Topolis AB ersättningsansvar kan aldrig uppgå till högre belopp än värdet av den del av leveransen som är behäftad med fel.

9.8. Skärgårdstunnan kan aldrig åläggas ansvar för indirekt skada såsom ex vis driftstopp, förlorad vinst eller omsättning eller annan indirekt skada oavsett om Köparen har varit oaktsam eller inte.

9.9. Garantin upphör att gälla om modifikationer utförts på produkten utan föregående skriftliga godkännande från Topolis AB. Garantin gäller inte heller om reparationer utförts med annat än godkända reservdelar eller om underhåll enligt instruktionerna inte har utförts.

9.10. För det fall produkten ska returneras för reparation eller utbyte åligger det Köparen att emballera produkten på samma sätt som den var emballerad vid mottagandet samt att ställa produkten åtkomlig vid den plats där fraktförare anlitat av Topolis AB lossade densamma vid leverans. Instruktion om förfarande vid garantiärende lämnas av Topolis AB i samband med mottagande av anmälan. Vid godkänt garantiärende ersätter Topolis AB kostnaden för returfrakt från ovan nämnd plats.

 

10.Hantering av personliga data – sekretess

Genom att lägga en order hos Topolis AB ger Köparen medgivande till att Topolis AB lagrar, hanterar och använder de personupplysningar och data som är tillämpliga inom ramen för kundrelationen för orderhantering, betalningshantering, leveranshantering, kommunikation, information och nyhetsbrev. Topolis AB har också rätt att tillhandahålla nödvändiga uppgifter till tredje part för att uppfylla sina åtaganden gentemot Köparen. För det fall Köparen inte önskar fortsatt kommunikation kan Köparen uttryckligen avsäga sig fortsatt kontakt. Väljer du att betala med bank- eller kreditkort behandlas transaktionen av vår betalningspartner Stripe för att garantera snabb och säker betalning. Stripe uppfyller samtliga krav för PCI-DSS. Topolis AB lagrar inte några kortuppgifter vid kortköp.

 

11.Lagval och tvist

11.1. Under förutsättning att inte tvingande lag föreskriver annat, regleras avtalet av svensk lag och tvist ska i första hand avgöras genom medling där vardera parten på egen bekostnad utser en medlare. Om medling inte är framgångsrik ska tvisten avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.

11.2. Där grupptalan är tillåten enligt nationell lag är Köparen överens med Topolis AB att var och en endast kan väcka anspråk mot den andra parten i egen kapacitet, inte som svarande eller gruppmedlem i en grupptalan. Ingen skiljeman eller domare kan kumulera mer än en persons anspråk eller på annat sätt ta upp någon form av grupptalan till prövning om inte Köpare och Topolis AB är överens om annat.

 

12.Topolis AB ansvar

12.1. Topolis AB friskriver sig från alla framställningar och förbindelser, uttryckliga eller underförstådda, som inte uttryckligen regleras i dessa villkor eller följer av tvingande lag. Topolis AB är inte ansvarig för direkta eller indirekta sak-, person- eller förmögenhetsskador till följd av dess varor eller tjänster eller avsaknad av möjlighet att använda dessa.

12.2. Köparen samtycker till att gottgöra och hålla Topolis AB och dess anställda, ägare och agenter skadeslösa från alla anspråk, krav, förluster, ansvar och utgifter (inklusive advokatkostnader) som uppstår ur eller i samband med: (i) Köparens användning av varorna och tjänsterna eller varor och tjänster som erhålls genom Köparens användning av varorna och tjänsterna, (ii) Köparens brytande eller brott mot något av dessa villkor, (iii) Topolis AB användning av Köparens personliga uppgifter, eller (iv) Köparens brott mot utomståendes rättigheter, inklusive utomstående leverantörer.